ردیف نوع کاغذ اندازه گرماژ برند قیمت واحد آخرین تغییرات
۱ پشت طوسی ۷۰ * ۱۰۰ ۲۳۰ ببری ۲۴۹۰ کیلوگرم ثابت
۲ پشت طوسی ۸۰ * ۱۲۰ ۲۳۰ ببری ۲۴۹۰ کیلوگرم ثابت
۳ پشت طوسی ۸۰ * ۱۲۰ ۲۳۰ اژدها ۲۵۰۰ کیلوگرم ثابت
۴ پشت طوسی ۸۰ * ۱۲۰ ۲۳۰ هانسول ۲۵۲۰ کیلوگرم ثابت
۵ پشت طوسی ۸۰ * ۱۲۰ ۲۳۰ اسبی ۲۵۲۰ کیلوگرم ثلبت
۶ پشت طوسی ۷۰ * ۱۰۰ ۳۰۰ ببری ۲۴۷۰ کیلوگرم ثابت
۷ پشت طوسی ۷۰ * ۱۰۰ ۳۰۰ اژدها ۲۵۰۰ کیلوگرم ثابت
۸ پشت طوسی ۷۰ * ۱۰۰ ۳۰۰ اسبی ۲۵۳۰ کیلوگرم ثابت
۹ پشت طوسی ۷۰ * ۱۰۰ ۳۵۰ ببری ۲۴۰۰ کیلوگرم ثابت
۱۰ پشت طوسی ۷۰ * ۱۰۰ ۳۵۰ اژدها ۲۴۵۰ کیلوگرم ثابت
۱۱ پشت طوسی ۷۰ * ۱۰۰ ۳۵۰ اسبی ۲۴۹۰ کیلوگرم ثابت
۱۲ پشت طوسی ۶۰*۹۰ ۲۳۰ ببری ۲۴۸۰ کیلوگرم ثابت
۱۳ پشت طوسی ۶۰*۹۰ ۲۳۰ اسبی ۲۵۲۰ کیلوگرم ثابت
۱۴ پشت طوسی ۷۰*۱۰۰ ۲۵۰ اژدها ۲۴۹۰ کیلوگرم ثابت
۱۵ پشت طوسی ۷۰*۱۰۰ ۲۵۰ هانسول ۲۵۱۰ کیلوگرم ثابت
۱۶ پشت طوسی ۷۰*۱۰۰ ۲۸۰ ببری ۲۴۴۰ کیلوگرم ثابت
۱۷ پشت طوسی ۷۰*۱۰۰ ۲۸۰ اژدها ۲۴۸۰ کیلوگرم ثابت
۱۸ پشت طوسی ۶۰*۹۰ ۳۵۰ ببری ۲۴۴۰ کیلوگرم ثابت
۱۹ پشت طوسی ۶۰*۹۰ ۳۵۰ اسبی ۲۴۸۰ کیلوگرم ثابت

تغییر یافته در ۱۱:۰۸ ۹۳/۱۲/۲۱