لیست قیمت ها

برندگرماژسایزقیمتواحدتغییرات
ببری23070 * 1000کیلوگرمثابت
ببری23060*900کیلوگرمثابت
ببری25070 * 1000کیلوگرمثابت
ببری25060*900کیلوگرمثابت
ببری30070 * 1000کیلوگرمثابت
ببری30060*900کیلوگرمثابت
ببری35070 * 1000کیلوگرمثابت
ببری35060*900کیلوگرمثابت

برندگرماژسایزقیمتواحدتغییرات
هانسول9070 * 1000
هانسول9090 * 600
هانسول13570 * 1000
هانسول13590 * 600
هانسول20070 * 1000
هانسول20090 * 600
هانسول25070 * 1000
هانسول25090 * 600
هانسول30070 * 1000
هانسول30090 * 600

برندگرماژسایزقیمتواحدتغییرات
اسیا120100~2400کیلوگرم
لی اند من127100~2400کیلوگرم
هانسول127100~2400کیلوگرم

برندگرماژسایزقیمتواحدتغییرات
بنفش7070 * 1000بند
بنفش7060 *900بند
بنفش8070 * 1000بند
بنفش8060 *900بند
آپریل7070 * 1000بند
آپریل7060 *900بند
آپریل8070 * 1000بند
آپریل8060 *900بند

برندگرماژسایزقیمتواحدتغییرات
copy max800بسته
JK800بسته
Paper one800بسته
AA800بسته
Cool print800بسته