بازیافت کاغذ

مرتب کردن

عمل موفق بازیافت کاغذ نیاز به تمیز کردن آن دارد.بنابراین شما بایستی ضایعات کاغذ را از هرگونه آلودگی مانند غذا ، پلاستیک ، فلز و یا دیگر زباله ها که باعث مشکل شدن عمل بازیافت میشوند، پاک کنید.کاغذهای آلوده که قابل بازیافت نمی باشند تبدیل به کود ، سوخت برای انرژی و یا […]

Gallery

تولید کاغذ از الوار

تولید کاغذ از الوار

فرآیند شیمیایی تولید خمیر

تراشه های ذخیره شده در داخل سطلها را داخل مخازن بزرگ جهت تجزیه می ریزند تا مواد شمیایی به آنها اضافه شوند. تراشه های چوبی را میپزند تا لیگنین آنها جدا شود. لیگنین یک پلیمر آلی پیچیده در دیواره های سلول های بسیاری از گیاهان است که آنها را سفت و […]