روند قیمت گذاری محصولات کارخانجات خارجی با توجه به افزایش بهای تمام شده برای کارخانه مثل افزایش قیمت جهانی خمیر کاغذ، رو به افزایش خواهد بود…