بعد از دریافت پرفرما بایستی صاحب کالا آن را امضا نموده و برای فروشنده جهت تضمین و تایید پرفرم ارسال نماید.سپس مرحله ثبت سفارش آغاز میشود.بعد انجام ثبت سفارش و معرفی بانک مورد نظر بایستی از شرکت بازرسی نامه پذیرش بازرسی دریافت نمود.سپس بیمه حمل وارداتی برای پرفرما تهیه کرد.
در این مرحله ثبت سفارش و نامه بازرسی و بیمه نامه به همراه درخواست کتبی به بانک ارائه میگردد و منتظر دریافت گواهی ثبت آماری در سیستم بانکی بود و سپس تخصیص ارز و حواله آن انجام میشود…