تعرفه های گمرکی برای اوناع کاغذ و مقوا نسبت به سال ۹۵ تغییری نداشته اند.همچنان انواع مقوا های پشت طوسی-پشت سفید-ایندربرد و … با تعرفه ۴۸۱۰٫۹۹۰۰ و یا ۴۸۱۰٫۹۲۰۰ با حقوق ورودی ۱۵ درصدی قابل ترخیص هستند.
گلاسه و تحریر و کرافت لاینربا همان تعرفه های قبل و با حقوق ورودی ۵ درصد ترخیص خواهند شد.