به گزارش ایرنا، آمار و ارقام مربوط به ورود تانکرهای نفتی به هند نشان می دهند که واردات نفت شرکت اسار از ایران در مدت ۹ ماه از اول آوریل سال ۲۰۱۴ با حدود ۳۶٫۴ (۳۶ ممیز ۴) درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل از آن به ۱۱۷ هزار بشکه در روز رسید.

پالایشگاههای هند واردات نفت خام از ایران در سال ۲۰۱۴، افزایش دادند و در نتیجه وارات نفت خام هند از ایران در سال ۲۰۱۴ به میزان ۴۲ درصد در مقایسه با آن در سال ۲۰۱۳ افزایش یافت.

براساس آمار منتشرشده واردات روزانه نفت شرکت اسار از ایران از ۵۴ هزار بشکه در ماه دسامبر سال ۲۰۱۳ به ۱۷۵ هزار بشکه در همین ماه سال ۲۰۱۴ افزایش یافت.

این شرکت بطور متوسط روزانه ۱۲۹ هزار ۲۰۰ بشکه نفت را از ایران در سال ۲۰۱۴ وارد کردند که این میزان حدود ۵۹ درصد بیش از آن در سال ۲۰۱۳ است .

واردات نفت شرکت اسار در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ با ۱۸ درصد افزایش در مقایسه با آن در همین ماه در سال ۲۰۱۳ به ۳۷۳ هزار و ۳۰۰ بشکه در روز رسید.

همچنین واردات این شرکت در سال ۲۰۱۴ به میزان حدود ۶٫۸ (۶ ممیز ۸) درصد در مقایسه با آن در سال ۲۰۱۳ افزایش یافت.