« فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور بر اساس نوع وظایف و رویه های گمرکی »


در اجرای مفاد بند ۱ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی۸۰ و باستناد مفاد ماده ۲۶ قانون امور گمرکی و مصوبه هیات محترم وزیران در /۱/ دولت مصوب ۲۷ مورد استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی کشور ، فهرست اسامی گمرکات کشور ، رویه ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها به شرح ذیل اعلام میگردد . ورود و خروج کالا جزء از طریق مبادی مجاز اعلام شده که گمرک جهت اجرای مقررات مربوطه در آنها حضور دارد ، ممنوع
است و اقدام به ورود و خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفان برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. بدیهی است انجام وظایف محوله و رویه های مورد عمل در هر یک از گمرکات فوق ، وفق مجوزهای صادره از طریق واحدهای ستادی ذیربط گمرک ایران و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام میگیرد و هر گونه تغییر در فهرست مزبور و اضافه کردن هر گونه رویه و وظیفه جدید از این تاریخ به بعد موکول به تامین شرایط لازم و موافقت و اعلام گمرک ایران خواهد بود. همچنین بر اساس قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب ۸۳/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی ، کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان اعم از وزارتخانه ها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و غیردولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات خیریه موظفند کالاهای وارداتی و صادراتی خود را با تسلیم اظهارنامه گمرکی و انجام تشریفات لازم از اسکلهها، فرودگاهها و مرزهای مجاز فوق مطابق با دستورالعمل های گمرک ایران وارد و یا صادر نمایند، در غیر این صورت مشمول مقررات قاچاق کالا خواهد بود.

 

لیست گمرکات

لیست گمرکات

لیست گمرکات

لیست گمرکات

لیست گمرکات

لیست گمرکات


توضیحات :
خارک: مقصد ترانزیت خارجی برای سوآپ سوخت و صادرات آن محصولات نفتی است .
ایلام: مبداء ترانزیت خارجی صرفاً برای ورود کامیون خالی و مقصد ترانزیت خارجی صرفاً برای سوخت .
سرخس: امور ترانزیت فقط در منطقه ویژه اقتصادی سرخس انجام می شود.
زاهدان: مبدأ ترانزیت خارجی برای کالاهای ریلی می باشد.
اروندکنار: فاقد فعالیت می باشد.
شیراز: مبداء و مقصد ترانزیت خارجی فقط در منطقه ویژه اقتصادی انجام می شود .
ساری : ترانزیت خارجی فقط برای سوخت صورت می گیرد .
گمرک فرودگاه دشت ناز ساری: مجاز به واردات گوشت قرمز گردید .
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی: فقط مبداء و مقصد ترانزیت خارجی انجام می شود .
منطقه ویژه اقتصادی نساجی یزد: مبداء و مقصد ترانزیت خارجی و کارنه انجام می شود .
شلمچه : ترانزیت از محل گمرک خرمشهر انجام می شود .
گمرکات تمرچین و شلمچه : فقط ضایعات فلزی وارد می شود.
بندرآفتاب: کابوتاژ به مقصد کیش و مسافری به کیش و بالعکس می باشد.
میرجاوه: صرفاً مجوز ترخیص میوه و دام صادراتی داده شد.
نوردوز: ورود موقت کامیون و اتوبوس خارجی داده شد .
منطقه ویژه انرژی پارس: کاپوتاژ ماشینآلات شرکت پیمانکاری عمومی ایران از مبدأ عسلویه به مقصد جزیره لاوان داده شد .
گمرک منطقه آزاد ارس: رویه های ترانزیت خارجی (مبدأ و مقصد) و کارنتینر (مبدأ و مقصد) تعریف نشده و رویه های فوق از طریق گمرک جلفا انجام می گردد.
گمرک تمرچین: صرفاً به صورت حمل یکسره مجاز به فعالیت در امر ترانزیت خارجی مبدأ (مقصد) می باشد.
گمرک رازی: مجاز به انجام رویه ورود موقت خودروی سواری و مسافری می باشد .
گمرک خسروی :مجاز به انجام اولیه خروج موقت انواع خودرو می باشد.
منطقه ویژه اقتصادی شیراز: مجاز به فعالیت در امر ترانزیت خارجی (مبدأ و مقصد) به صورت حمل یکسره مجاز می باشد.
منطقه آزاد انزلی ( بخش حسن رود): مجاز به انجام رویه مبداء و مقصد تیر می باشد.
کارنه دوپاساژ ورود موقت خودرو به گمرکات نوردوز و تمرچین داده شد.
کارنه دوپاساژ به گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و غرب تهران داده شد .
کلیه حوزه های نظارت وگمرکات مراکز استانها رویه خروج موقت وسایط نقلیه را انجام می دهند.
منظور از صادرات و واردات در بازارچه ها ، فعالیت در محدوده قانونی بازارچه های مرزی می باشد .
بازارچه ها مجاز به فعالیت ترانزیتی نمی باشند.
نمایندگی کاشان مجاز به انجام تشریفات صدور کالا می باشد.
نمایندگی ملایر از گمرکات تابعه استان همدان مجاز به انجام تشریفات صادرات قطعی می باشد .
در آمل ، بروجن ، ملایر و کاشان گمرک دارای دفتر نمایندگی می باشد.