عصر بانک؛ اعتبار اسنادی، تعهد مشروط یک بانک (بر اساس درخواست خریدار) مبنی بر پرداخت یا تعهد پرداخت به ذینفع در صورت ارایه اسناد حمل مطابق شرایط اعتبار و تحقق کامل آن شرایط می باشد. در اینجا به نحوه گشایش سه نوع اعتبار اسنادی به شرح زیر اشاره می کنیم:

اعتبارات اسنادی

اعتبار اسنادی داخلی ریالی
اعتبار اسنادی وارداتی
اعتبار اسنادی صادراتی

اعتبار اسنادی داخلی ریالی بانک توسعه صادرات ایران بر مبنای عقد جعاله گشایش می‌شود. در صورت درخواست متقاضی و با بررسی و موافقت بانک هنگام ظهر نویسی اسناد و تسویه حساب، امکان اعطای تسهیلات در قالب عقد فروش اقساطی و مشارکت مدنی میسر می‌باشد. گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی توسط شعب بانک، برای مبالغ ۵٠٠میلیون ریال و بیشتر از آن انجام می‌شود.

شرایط متقاضی برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی :

وجود حساب جاری- ریالی معتبر نزد شعبه گشایش‌کننده
ارایه کارت بازرگانی معتبر
عدم وجود بدهی سررسید گذشته یا معوق به سیستم بانکی

مدارک لازم برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی :

فرم تکمیل شده اطلاعات جهت بررسی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی.
فرم تکمیل شده درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی
ارائه وکالتنامه رسمی جهت ترخیص کالا از انبار توسط بانک.
بیمه نامه از یکی از شرکتهای معتبر داخلی به نفع بانک.
پیش فاکتور یا قرارداد فروش معتبر که توسط کارگزار فروشنده تصدیق شده باشد .

کارمزد و سود متعلقه

درصورتی که در تاریخ پرداخت وجه به کارگزار یا فروشنده، متقاضی نسبت به تامین صد درصد وجه اسناد اقدامی ننماید، تا زمان بازپرداخت (ظهر نویسی اسناد و تسویه حساب) سودی به میزان مابه التفاوت مبلغ پیش پرداخت و کل مبلغ اعتبار محاسبه و وصول خواهد گردید.
کارمزد “قرارداد جعاله گشایش اعتبار” از تاریخ گشایش اعتبار، یک در هزار برای حداقل سه ماه و برای بیش از سه ماه ٢۵/٠در هزار برای هر ماه یا کسر هر ماه.
کارمزد “تمدید قرارداد جعاله گشایش اعتبار۲۵ /٠ در هزار برای هر ماه می‌باشد. اسناد مورد نیاز جهت درج در شرایط اعتبار

اسناد مورد نیاز جهت درج در شرایط اعتبار :

بارنامه(راهنامه) داخلی صادره توسط شرکتهای حمل و نقل یا ارایه فرم تحویل کالا به شرکت حمل کننده که به امضاء ذینفع رسیده باشد.
ارائه گواهی بازرسی کالا .
سیاهه فروش یا صورتحساب که در آن شماره و تاریخ اعتبار اسنادی، نام شعبه گشایش کننده بانک توسعه صادرات ایران ،‌نام شرکت بیمه گر و شماره بیمه نامه درج گردد.
صورت بسته بندی کالا که نمایانگر نوع بسته بندی ، تعداد بسته ها ، وزن خالص و ناخالص باشد.
سایر مدارک مورد درخواست متقاضی

مدت اعتبار

مدت اعتبار برای خرید کالا و خدمات و مواد اولیه حداکثر شش ماه و برای خرید کالاهای سرمایه‌ای حداکثر دو سال می‌باشد.
تمدید مهلت اعتبار (در صورت درخواست مشتری) با اخذ مجوز کمیته اعتباری امکان پذیر می‌باشد. ملاحظات

ملاحظات

در خصوص کالاهای فسادپذیر ،‌معادل صد درصد مبلغ اعتبار اسنادی به عنوان پیش پرداخت از مشتری اخذ می شود.
در گشایش اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی مقررات UCP600 و اینکوترمز ۲۰۱۰ ملاک عمل می باشد.
در تمام اسناد شماره و تاریخ اعتبار اسنادی ،‌نام شعبه گشایش کننده بانک توسعه صادرات ایران و شماره پیش فاکتور باید قید شود.
بارنامه شخص ثالث قابل قبول نمی باشد.
مدت ارایه اسناد حداکثر ۹۰ روز پس از تاریخ حمل کالا (تاریخ بارنامه) و قبل از انقضای اعتبار می باشد.
ارایه برات در صورت نیاز با توجه به درخواست متقاضی

محل مراجعه: هریک از شعب بانک توسعه صادرات ایران(واحد ارزی)

اعتبار اسنادی وارداتی

مراحل مختلف اعتبار اسنادی عبارتند از:

گشایش
اصلاح
ظهرنویسی اسناد و پرداخت

الف) گشایش :

بانک توسعه صادرات ، با رعایت ضوابط مقرر اقدام به گشایش انواع اعتبار اسنادی اعم از دیداری و یا مدت دار می نمایند.

نحوه تامین ارز:

خرید ارز از سیستم بانکی از طریق اطاق مبادله ای وزارت بازرگانی
ارز متقاضی که می بایست دارای منشاء خارجی بوده و یا در حسابهای بانکی خارج از کشور تامین گردد.
تسهیلات ارزی از منابع بانک (در صورت داشتن مصوبه اعطای تسهیلات)
حساب ذخیره ارزی
تسهیلات اعطایی از سوی بانکهای خارجی(از جمله بانک توسعه اسلامی)

مدارک مورد نیاز:

افتتاح حساب ارزی و ریالی
تشکیل پرونده (با ارائه تصویر کارت بازرگانی)
اصل پروفرم ذینفع اعتبار و ثبت سفارش ممهور به مهر وزارت بازرگانی (معاونت توسعه روابط اقتصادی – سازمان توسعه تجارت ایران ) به همراه دو سری کپی از اسناد مذکور
اصل بیمه نامه باربری حاکی از بیمه کالا نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی مجاز اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رسید پرداخت حق بیمه
تکمیل فرمهای گشایش اعتبار، تعهد ترخیص و خرید ارز (همراه با تمبر مالیاتی)
به هنگام گشایش اعتبار ، ١٠٠% مبلغ اعتبار به عنوان پیش پرداخت از حساب مشتری برداشت می شود که با توجه به درجه اعتبار و نوع فعالیت متقاضی ممکن است پیش پرداخت کمتر از ١٠٠% مورد تصویب کمیته اعتباری شعبه و یا مدیریت اعتبارات و سرمایه گذاری ( برحسب مبلغ اعتبار اسنادی ) قرار گیرد.در صورتی که بر اساس مصوبه کمیته اعتباری شعبه یا مرکز ، متقاضی اعتبار اسنادی بخشی از وجه اعتبار را تامین نماید، مدارک ذیل نیز مورد نیاز می باشد.
درج اطلاعات ثبت سفارش در سیستم پرتال ارزی توسط وزارت بازرگانی (معاونت توسعه روابط اقتصادی- سازمان توسعه تجارت ایران) بمنظور رویت و کنترل کاربر شعبه گشایش کننده
صدور فیش ثبت آماری در سیستم پرتال ارزی توسط اداره نظارت ارز بانک مرکزی
تکمیل فرم قرارداد جعاله ( همراه با تمبر)
تکمیل فرم تعهد پرداخت مابقی وجه اعتبار
تامین وثائق کافی طبق مصوبه شعبه یا مرکز

شعب این بانک متن اعتبار اسنادی را تهیه و از طریق بانک ابلاغ کننده برای ذینفع اعتبار اسنادی ارسال می کنند.

نکته: برای ورود کالا به مناطق آزاد و یا ترانزیت کالا نیازی به ثبت سفارش نمی باشد. در این حالت ۱۰۰ درصد مبلغ اعتبار از محل ارز متقاضی می بایست توسط مشتری تامین گردد. در مورد استفاده از معادل ریالی ارز متقاضی و محاسبه هم ارز ریالی بابت پیش پرداخت اعتبار می بایست توجه داشت نرخ ارز در روز گشایش، ملاک تبدیل ارز می باشد. ضمنا” کارمزد دریافتی جهت گشایش اعتبار اسنادی، طبق تعرفه بانک ،‌به صورت ریالی قابل پرداخت می باشد.

ب) اصلاحیه

شعب این بانک، متن اصلاحیه را تهیه و از طریق بانک ابلاغ کننده برای ذینفع اعتبار اسنادی ارسال می دارند.
اصلاح و یا حتی ابطال اعتبار اسنادی منوط به تایید و قبول طرفین می باشد . کارمزد و هزینه دریافتی جهت مخابره پیام سو ئیفت به بانک کارگزار ، بر اساس ریال محاسبه و اخذ می شود .
بر اساس مقررات بین المللی ، درصورت عدم پرداخت هزینه ها کارمزد های مربوط به ابلاغ اعتباراسنادی ، اصلاحیه و سایر خدمات بانک ابلاغ کننده ، خریدار موظف به تامین آنها می باشد.

ج)ظهرنویسی اسناد و پرداخت

درصورت وجود هر گونه شرایط پرداخت ، این بانک موظف به پرداخت بر اساس نوع پرداخت قید شده در متن اعتبار اسنادی است.
عملیات تسویه ، واریز ، ظهرنویسی و تحویل اسناد اعتبارات اسنادی دیداری دریک مرحله انجام می گیرد
شعب، با دریافت اسناد از بانک معامله کننده و با توجه به میزان پیش پرداخت هنگام گشایش اعتبار و شیوه تامین ارز نسبت به محاسبه و دریافت مابقی مبلغ اعتبار اقدام نموده و پس از آن در خصوص واریز اسناد و ظهرنویسی آن عمل خواهند کرد
در اعتبارات اسنادی دیداری ، این بانک پس از اخذ تتمه اعتبار (با توجه به میزان پیش پرداخت )، نسبت به ظهر نویسی و تحویل اسناد اقدام خواهد نمود.
در اعتبار اسنادی مدت دار، بانک پس از اخذ وثایق مطمئن، اسناد را ظهر نویسی و تحویل متقاضی می نماید ( دراین حالت متقاضی موظف است درسررسید پرداخت مثلا” ۶ ماه بعد، نسبت به تامین موجودی معادل مانده اعتبار اقدام نماید. )

برات اسنادی وارداتی

بانک توسعه صادرات ایران ، با رعایت ضوابط مقرر اقدام به ثبت سفارش برات اسنادی وارداتی بر اساس مقررات URC522 و مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می نماید.

مدارک مورد نیاز:

افتتاح حساب ارزی و ریالی
تشکیل پرونده با ارائه کارت بازرگانی معتبر
اصل پروفرم صادره توسط ذینفع و ثبت سفارش ممهور به مهر وزارت بازرگانی ( معاونت توسعه روابط اقتصادی – سازمان توسعه تجارت ایران ) به همراه دو سری رونوشت از اسناد مذکور.
اصل بیمه نامه باربری حاکی از بیمه کالا نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی مجاز ( اعلام شده توسط بانک مرکزی ) و رسید پرداخت حق بیمه.
تکمیل فرم های مربوط به ثبت برات اسنادی وارداتی.
درج اطلاعات ثبت سفارش در سیستم پرتال ارزی توسط وزارت بازرگانی (معاونت توسعه روابط اقتصادی- سازمان توسعه تجارت ایران) بمنظور رویت و کنترل کاربر شعبه

شعب این بانک پس از دریافت مدارک لازم از مشتری ، نسبت به تشکیل پرونده و ثبت برات اسنادی در بانک مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه اقدام می نمایند.

محل مراجعه: هریک از شعب بانک توسعه صادرات ایران(واحد ارزی)

اعتبار اسنادی صادراتی

اعتبار اسنادی صادراتی تعهد برگشت ناپذیر بانک گشایش‌کننده جهت پرداخت وجه در صورت دریافت اسناد مطابق با شرایط اعتبار می‌باشد. اعتبار اسنادی صادراتی توسط بانک خریدار گشایش می‌یابد و بانک توسعه صادرات ابلاغ‌کننده آن به صادرکننده ایرانی می‌باشد. بانک توسعه صادرات ایران به‌منظور ایجاد قدرت خرید و گسترش بازارهای بین‌المللی برای عرضه هرچه بیشتر کالاهای صادراتی ایران و تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز صادرکنندگان در چارچوب عملیات خرید دین اعتبارات اسنادی صادراتی دیداری و مدت‌دار که به نفع صادرکنندگان ایرانی از طریق بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ می‌گردد و بروات اسنادی مدت‌دار که اسناد حمل آن از طریق این بانک برای خریداران خارجی ارسال می‌گردد، اقدام به اعطای تسهیلات بر اساس دستورالعمل ذیل می‌نماید.
خرید دین به مفهوم پرداخت نقدی وجوه اسناد حمل اعتبار اسنادی صادراتی/بروات اسنادی صادراتی می‌باشد. چنانچه ذینفع قصد خرید‌دین اعتبار اسنادی خود نزد بانک را داشته‌باشد، می‌بایست واجد شرایط متقاضی خرید دین به شرح ذیل باشد.

شرایط متقاضی

نزد یکی از شعب بانک توسعه صادرات ایران دارای حساب ریالی و ارزی فعال (حداقل به مدت ۶ ماه) باشد.
در امر صادرات فعال و با تجربه باشد.
ذینفع اعتبار اسنادی مورد معامله باشد.
از مشتریان خوش سابقه و با حجم اعتبارات اسنادی قابل ملاحظه و عملکرد اعتباری مطلوب باشد.
فاقد بدهی و تعهد سررسید‌شده نزد هر یک از واحدهای بانک باشد.
ارائه اعتبار اسنادی صادراتی گشایش‌شده توسط یکی از بانکهای معتبر و مورد قبول بانک توسعه صادرات ایران.

تذکر مهم: متقاضی تحت هیچ عنوان از محل اعتبار اسنادی

صادراتی دیداری و مدت‌دار/ بروات مدت‌دار که درخواست خرید دین آنرا نموده، نباید قبلا” تسهیلات ریالی دریافت کرده‌باشد مگر اینکه مجموع تسهیلات ریالی استفاده‌شده و تسهیلات ارزی مورد درخواست وی از حد مقرر و مصوب در مورد همان اعتبار اسنادی فراتر نرودو همچنین هم‌پوشانی نداشته‌باشد. بدیهی‌است در چنین حالتی می‌توان از خرید دین اسناد مربوطه نسبت به تسویه تسهیلات قبل از حمل اعطایی استفاده‌نمود.

شرایط اعتبارات اسنادی صادراتی دیداری جهت استفاده از تسهیلات خرید دین

بانک گشایش‌کننده جزو بانکهای ممنوع‌المعامله معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی نباشد.

بانکها از نظر اعتباری به چهار گروه A,B,C,D طبقه‌بندی می‌شوند. جهت خرید دین اعتبارات مفتوحه توسط بانکهای گروه A و B به پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات ایران نیازی نیست. جهت کسب اطلاع از وضعیت بانکها، شعب باید از مدیریت امور بین‌الملل استعلام بعمل‌آورند. درصورت عدم تایید مدیریت امور بین‌الملل، اعتبار اسنادی می‌بایست توسط یکی از بانکهای مورد تایید این بانک تایید‌گردد.

بانک توسعه صادرات ایران به‌عنوان معامله‌کننده اسناد حمل تعیین‌گردد و یا بانک تایید‌کننده اسناد همان بانک معامله‌کننده اسناد باشد (به عبارت دیگر در شرایطی که بانک توسعه صادرات ایران معامله‌کننده نباشد، بانک معامه‌کننده باید تایید‌کننده اسناد نیز باشد).
نوع ارز اعتبار باید از ارزهای مورد تایید اداره روابط بانکی بین‌الملل باشد.
پرداخت وجه اسناد، مشروط به شرایط غیر متعارف نگردد. به‌عنوان نمونه پرداخت وجه منوط به صدور گواهی خاص /ارائه قبولی توسط خریدار یا شخص ثالث باشد.
اعتبار اسنادی صادراتی مفتوحه، غیر قابل برگشت و غیر قابل انتقال به اشخاص ثالث باشد.
نوع ارز اعتبار از ارزهای معتبر و مورد قبول بانک باشد.
بانک گشایش‌کننده/تایید‌کننده تحت فیلد A78 اعتبار متعهدگردد درصورت دریافت وجه اسناد حمل مطابق شرایط اعتبار، وجه اسناد را حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری به این بانک پرداخت‌می‌نماید.

شرایط اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی صادراتی مدت‌دار جهت استفاده از تسهیلات بانک

عملیات خرید دین اعتبارات اسنادی صادراتی مدت‌دار که به نفع صادرکنندگان ایرانی از طریق بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ می‌گردد و بروات اسنادی مدت‌دار که اسناد حمل آن از طریق این بانک برای خریداران خارجی ارسال می‌گردد، اقدام به اعطای تسهیلات بر اساس دستورالعمل ذیل می‌نماید.

بانک گشایش‌کننده جزو بانکهای ممنوع‌المعامله معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی نباشد و علاوه‌بر این اعتبار اسنادی صادراتی مفتوحه، غیر قابل برگشت باشد.

تذکر: چنانچه اعتبار اسنادی صادراتی قابل انتقال‌باشد، خرید دین اسناد ارائه‌شده مشروط به عدم استفاده ذینفع اولیه (درصورت وجود) از تسهیلات خرید دین در ارتباط با اسناد مود نظر باشد.

بانک توسعه صادرات ایران به‌عنوان معامله‌کننده اسناد حمل تعیین‌گردد و یا بانک تایید‌کننده اسناد همان بانک معامله‌کننده اسناد باشد (به عبارت دیگر در شرایطی که بانک توسعه صادرات ایران معامله‌کننده نباشد، بانک معامه‌کننده باید تایید‌کننده اسناد نیز باشد). بانک گشایش‌کننده اعتبار/بانک برات‌گیر اعتبار باید یکی از کارگزاران این بانک یا یک بانک معتبر باشد و جزو بانکهای ممنوع‌المعامله معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی نباشد. (تعیین رتبه اعتباری بانک مشابه توضیحات ذیل بند اول از شرایط اعتبارات اسنادی دیداری )
سررسید پرداخت وجه اسناد حمل حداکثر یکسال از تاریخ حمل یا معامله اسناد آن باشد.
نوع ارز اعتبار /بروات اسنادی باید از ارزهای مورد تایید اداره روابط بانکی بین‌الملل باشد.
چنانچه اسناد اعتبار اسنادی به نحوی بصورت وصولی Approval Basis)) ارسال‌شوند، انجام خرید دین، پس از قبولی اسناد و ارایه تعهد پرداخت در سررسید توسط بانک کارگزار بصورت رمزدار ، خرید دین بلامانع‌است.
اسناد حمل مورد معامله و سررسید پرداخت وجه، باید مورد قبول و تایید بانک گشایش‌کننده اعتبار/بانک براتگیر قرار‌گیرد و پرداخت وجهاسناد مورد معامله مشروط نباشد.
بانک گشایش‌کننده یا تایید‌کننده اعتبار اسنادی/بانک برات‌گیر بوسیله پیام رمزدار تعهد نماید که وجه اسناد مورد معامله را در سررسید به حسابی که برای این بانک تعیین می‌گردد، واریز کند.

تذکر مهم: کلیه ضوابط و مقررات مندرج در دستوالعمل “ضوابط و الزامات اجرایی صدور مصوبه‌های اعتباری توسط ارکان اعتباری بانک (شعب و مدیرت امور اعتبارات)” و اصلاحیه‌های آتی آن که مربوط به تسهیلات پرداختی در چارچوب این دستورالعمل می‌باشد، لازم‌الاجرا است.

ارسال اسناد تحت مکانیسم اسناد وصولی عهده خارج (Collection)

صادرکنندگان می‌توانند خارج از مکانیسم اعتبارات اسنادی و بر اساس اعتماد و سوابق قبلی معامله با خریداران، اقدام به انجام معاملات تجاری در قالب اسناد وصولی عهده خارج بنمایند. تحت این مکانیسم، صادرکنندگان می‌توانند با معرفی بانک خریدار و در صورت حصول اطمینان از صحت و حسن اعتبار بانک مذکور، از بانک توسعه صادرات درخواست نمایند اسناد حمل به بانک در ازای اخذ وجه یا تعهد پرداخت در سررسید معین ارسال‌نمید. شایان ذکر است برخلاف اعتبارات اسنادی که بانک خریدار درصورت دریافت اسناد مطابق شرایط اعتبار، متعهد به پرداخت وجه می‌گردد، در این مکانیسم بانک خریدار هیچگونه تعهدی برای پرداخت وجه اسناد تا زمان مراجعه، ارایه قبولی و پرداخت وجه از طرف خریدار ندارد.